Regulamin

 

Regulamin: Regulamin obowiązujący wczasowiczów i Gości Ośrodka Wypoczynkowego

RANCZO W DOLINIE

 

1. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00-8.00.

2. 2. 2. Doba w ośrodku trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

3. W dniu przyjazdu pobierana jest opłata na poczet zniszczeń w kwocie 200zł.Jeżeli

       administrator podczas odbioru domku (pokoju) nie stwierdzi zniszczeń opłata zostaje zwrócona.

4. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu.

5. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od 11.00 do 21.00

6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy

       wyjazd) opłaty nie podlegają zwrotowi.

7. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu na wczasach nie bierze żadnej odpowiedzialności

8. Przed ośrodkiem znajduje się bezpłatny, niestrzeżony parking, na którym wczasowicze parkują

       samochody w miejscach wskazanych. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia

       lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco

      personelowi Ośrodka.

10. Prosimy o pozostawienie domku (pokoju )w należytym porządku.

11. W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

12. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do zwrotu

          kosztów. Kierownik ośrodka może odmówić, bowiem dalszego świadczenia usług osobie,

          która narusza te zasadę Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom, które

          zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

13. Podczas pobytu w ośrodku obowiązują przepisy o ochronie przeciwpożarowej W

          pomieszczeniach jak i na terenie ośrodka. W przypadku zauważenia pożaru lub innego

         zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny: a. Natychmiast powiadomić kierownika

         ośrodka lub stosowne służby b. Użyć dostępnego sprzętu gaśniczego c. Stosować się do

         poleceń i komunikatów osób prowadzących akcję ratowniczą d. Nie utrudniać dojazdu

         służbom ratowniczym.

14. Przebywanie psów na terenie całego ośrodka dozwolone jest tylko na smyczy.

          Właściciel psa zobowiązany jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań

          sanitarnych. Właściciel psa musi posiadać aktualne świadectwo szczepień. Pobyt psa wiąże się

         dodatkową opłatą i możliwy jest pod warunkiem iż pies nie zostanie pozostawiony w domku

          sam bez opieki.

15. Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja odpadów.

16. Wykupiony pobyt w ośrodku wypoczynkowym nie stanowi ubezpieczenia od następstw

          nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób, oraz kradzieży i zniszczenia mienia.

17. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i

          w pokojach